Verkoopvoorwaarden

 

 1. Bij het aangaan van een bestelling, verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestelling som, te eisen.
 2. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid, en zijn geenszins bindend.
 3. De goederen reizen op kosten van de koper, zelfs in geval ze franco verkocht worden.
 4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de rekening volledig vereffend is.
 5. Het niet ontvangen van een aangetekende schriftelijke klacht binnen acht dagen na levering, zal beschouwd worden als aanvaarding van onze levering en prijzen.
 6. Wij behouden ons het recht de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.
 7. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant en bij ontvangst der factuur. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.
 8. Wissels, checks, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van een der algemene voorwaarden
 9. Wanneer een rekening gedurende meer dan 30 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft, en er binnen de 15 dagen na ingebrekestelling, geen voldoening volgt:
  1. Zulle alle eventuele prijsverminderingen en kortingen vervallen.
  2. Zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 20% (met een minimum van €25,-).
  3. Zal een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 0,8% per maand te berekenen vanaf de factuurdatum.
 10. In geval van gerechtelijke procedure, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de verblijfplaats van de verkoper bevoegd.

 

Phytoreform B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 69113017